Spaz’s Cobb

Spinach, egg, tomato, turkey, avocado, red onion, gorgonzola, & hot bacon dressing.